Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Tak jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie po zawarciu małżeństwa do majątku wspólnego wchodzi zasadniczo każdy dochód, za wyjątkiem tego co zostało ustawowo zakwalifikowane do majątku osobistego. Wynagrodzenie za pracę jest typowym przykładem majątku, który trafia do majątku wspólnego małżonków. Pamiętać należy, iż przepis stanowi o wynagrodzeniu za pracę,Więcej oCzy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?[…]

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że wpis ten opisuje typowy ustrój majątkowy małżonków, czyli sytuację kiedy małżonkowie przez umowę nie rozszerzyli, nie ograniczyli lub nie wyłączyli wspólności ustawowej. Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmiotyWięcej oMajątek osobisty a majątek wspólny małżonków[…]

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku /art. 567 kpc/. Przepisy o dziale spadku odsyłają natomiast do przepisów dotyczących zniesienia współwłasności /art. 688 kpc/. Tym samym podział majątku po rozwodzie może być dokonany według zasad ogólnych w następujący sposób: fizyczny podział rzeczy, przyWięcej oPodział majątku po rozwodzie – sposoby[…]

Jak policzyć koszty utrzymania dziecka? Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Jak policzyć koszty utrzymania dziecka? Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Koszty utrzymania dziecka to jeden z dwóch podstawowych czynników decydujących o wysokości zasądzanych przez sąd alimentów. Z tego względu ich poprawne wyliczenie leży w interesie zarówno uprawnionego, jak i obowiązanego rodzica.   Zgodnie z art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycieWięcej oJak policzyć koszty utrzymania dziecka? Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?[…]

Wysokość alimentów na dziecko? Jak sąd zasądza alimenty?

Wysokość alimentów na dziecko? Jak sąd zasądza alimenty?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania /art. 133 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy/. Powyższe to podstawowy przepis dotyczący obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci. Od czego zależy jednak zasądzana kwota alimentówWięcej oWysokość alimentów na dziecko? Jak sąd zasądza alimenty?[…]

Prawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Norma ta została powielona w art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Powyższe kształtujeWięcej oPrawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.[…]

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z podstawowymi normami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.   Powyższe przedstawia zasadniczy model władzy rodzicielskiej. W życiu jednak pojawia się szereg okoliczności, które burzą ten model. Po pierwsze jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może zeWięcej oPrzesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.[…]

Rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Jak zostało już przedstawione we wcześniejszych postach, wymaganymi przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zgodnie z art. 61(1) § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację”. Prosta analiza powyższego wskazuje, iż w przypadku separacji ustawodawca nie wymaga przesłanki trwałości.Więcej oRozwód a separacja[…]

Rozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?

Rozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?

W istocie sprawa rozwodowa charakteryzuje się pewnymi odrębnościami w stosunku do procesu opartego na zasadach ogólnych. Jednym z wyjątków jest to, iż w każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron /art. 432 kpc/. Ustawodawca uznał, że sąd orzekając rozwód musi mieć pełen obraz stanu faktycznego, wynikający z zeznań dwóch małżonków. MożeWięcej oRozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?[…]

Alimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?

Alimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego małżonka jest dużo bardziej złożonym postępowaniem, niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie. Wymaga ono wnikliwego postępowania dowodowego, co znacząco wydłuża sprawę. Czy mimo to warto domagać się takiego rozstrzygnięcia przed sądem? Często zdradzony małżonek domaga się takiego rozstrzygnięcia tylko dla samej zasady. WWięcej oAlimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?[…]

CLOSE
CLOSE