Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie o rozwód kierujemy do sądu w formie pozwu. Na wstępie należy wskazać, iż powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne, sprawę więc kieruje zawsze jeden z małżonków. Przygotowanie pozwu zacząć należy od ustalenia właściwego sądu do rozpatrzenia sprawy. Właściwość sądu w sprawie o rozwód jest odmienna od zasad ogólnych. Dlatego sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, a nie rejonowy. Właściwym rzeczowo jest więc sąd okręgowy. Po drugie należy ustalić, który sąd okręgowy będzie właściwy miejscowo. Ustawodawca również w zakresie tej właściwości uregulował procedurę odmiennie od zasad ogólnych. Właściwy bowiem będzie sąd okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wtedy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Natomiast jeżeli strona pozwana nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, sądem właściwym miejscowo będzie sąd okręgowy według miejsca zamieszkania powoda. Bardzo ważne jest, aby pozew skierować do poprawnego sądu. Omyłka bowiem może istotnie przedłużyć postępowania, a w najgorszym przypadku może wiązać się ze zwrotem pozwu.

 

W sprawie o rozwód sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Jest to więc podstawowy koszt wszczęcia postępowania. Dodatkowo istotne dla stron postępowania jest to, że sąd zwraca stronie połowę opłaty od pozwu w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

 

Odnośnie dalszych kosztów postępowania, które mogą wystąpić w sprawie, wskazać należy zaliczkę na opinię biegłych lub opinię Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego, w zależności od postępowania dowodowego. Pamiętać należy jednocześnie, iż zarówno opłata od pozwu jak i koszty na biegłych mają charakter zaliczkowy. Oznacza to, że strona przegrywająca sprawę będzie ostatecznie zobowiązana do ich pokrycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *