Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie. Dla jakości całego postępowania istotne jest, aby pismo to było dobrze przygotowane. Ważne jest poprawne ustalenie właściwości sądu, dobre sformułowanie żądania, wymienienie wszystkich wniosków, w tym wniosków dowodowych. Oczywiście pismo to powinno posiadać logiczne i spójne uzasadnienie. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon pozwu o rozwód bez orzekania winy małżonków.Więcej oPozew o rozwód – wzór[…]

Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie o rozwód kierujemy do sądu w formie pozwu. Na wstępie należy wskazać, iż powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne, sprawę więc kieruje zawsze jeden z małżonków. Przygotowanie pozwuWięcej oPozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania[…]

Rozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka

Rozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka

Jedną z przesłanek negatywnych do wydania wyroku rozwodowego jest narażenie dobra wspólnego małoletniego dziecka. Innymi słowy, nawet gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków /art. 56 § 2 kro/. Istotne jest to, że przesłanka ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący.Więcej oRozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka[…]

Rozwód – definicja i przesłanki

Rozwód – definicja i przesłanki

Polski ustawodawca promuje zasadę trwałości związku małżeńskiego zawierano na całe życie. Ustanie małżeństwa jeszcze za życia małżonków jest jednak możliwe właśnie poprzez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Przepis ten definiuje pozytywne przesłankiWięcej oRozwód – definicja i przesłanki[…]

Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Na potrzeby tego wpisu należy przypomnieć podstawowe obowiązki małżonków. Są to: obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Nadto przypomnieć trzeba, iż obowiązki te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nie mogą sobie ich zmieć w drodze jakiegoś porozumienia. Często pojawia się jednak pytanie, czy katalog tych obowiązkówWięcej oCzy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków[…]

Obowiązki małżeńskie cz. III – obowiązki w stosunku do rodziny

Obowiązki małżeńskie cz. III – obowiązki w stosunku do rodziny

Współdziałanie dla dobra rodziny jest jednym z elementarnych obowiązków małżonków. Ważne, iż realizacja tego obowiązku może polegać zarówno na uzyskiwaniu materialnych środków do życia rodziny, jak i na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego i pracy w tym gospodarstwie oraz wychowywaniu dzieci. Z art. 27 kro wynika, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił orazWięcej oObowiązki małżeńskie cz. III – obowiązki w stosunku do rodziny[…]

Wymuszanie kontaktów seksualnych – nietykalność cielesna

Wymuszanie kontaktów seksualnych – nietykalność cielesna

W poprzednim wpisie omówiona została instytucja obowiązku wierności małżonka. Druga strona medalu dotyczy obszaru swoistego uprawnienia do kontaktów intymnych między małżonkami. Stwierdzić w tym miejscu należy, iż prawo to nie jest absolutne, a jego nadużycie stanowi naruszenie dóbr osobistych drugiego człowieka.   Żadna norma prawna nie pozbawia małżonka jego dóbr osobistych w relacjach z drugimWięcej oWymuszanie kontaktów seksualnych – nietykalność cielesna[…]

Obowiązki małżeńskie cz. II – obowiązek pomocy i wierności

Obowiązki małżeńskie cz. II – obowiązek pomocy i wierności

Obowiązek wzajemnej pomocy i wierności to najczęściej podnoszone kwestie w sprawach rozwodowych. Definicja tych pojęć jest stosunkowo prosta i intuicyjna. Warto jednak przytoczy kilka orzeczeń sądowych, aby doprecyzować te zagadnienia.   Zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.) stawiają zachowaniu małżonków wobec siebie nawzajem i wobec rodziny drugiego małżonka większe wymagania niż postępowaniu ludzi względem siebieWięcej oObowiązki małżeńskie cz. II – obowiązek pomocy i wierności[…]

Obowiązki małżeńskie cz. I – wspólne pożycie

Obowiązki małżeńskie cz. I – wspólne pożycie

Wspólne pożycie to obowiązek, który polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej więzi małżonków. W doktrynie podkreśla się, iż są to fundamentalne płaszczyzny małżeństwa. „Wspólnota duchowa polega na wzajemnym pozytywnym stosunku uczuciowym małżonków, szacunku, zaufaniu, szczerości, lojalności, wyrozumiałości, na respektowaniu osobistych cech małżonka, uwzględnianiu jego osobistych potrzeb oraz gotowości do ustępstw oraz kompromisów” Wyrok Sądu NajwyższegoWięcej oObowiązki małżeńskie cz. I – wspólne pożycie[…]

Prawa i obowiązki małżonków

Prawa i obowiązki małżonków

Dla strony w sprawie o rozwód z orzeczeniem winy małżonka niezmiernie istotna jest wiedza z zakresu praw i obowiązków małżonków. Wynika to z faktu, że „przypisanie małżonkowi winy w powstaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że małżonek naruszył obowiązki wynikające z art. 23 k.r.o. wskutek umyślnego, czy choćby nieumyślnego postępowania” Wyrok Sądu Najwyższego I CKN 246/97.Więcej oPrawa i obowiązki małżonków[…]

CLOSE
CLOSE