Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Tak jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie po zawarciu małżeństwa do majątku wspólnego wchodzi zasadniczo każdy dochód, za wyjątkiem tego co zostało ustawowo zakwalifikowane do majątku osobistego. Wynagrodzenie za pracę jest typowym przykładem majątku, który trafia do majątku wspólnego małżonków. Pamiętać należy, iż przepis stanowi o wynagrodzeniu za pracę,Więcej oCzy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?[…]

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że wpis ten opisuje typowy ustrój majątkowy małżonków, czyli sytuację kiedy małżonkowie przez umowę nie rozszerzyli, nie ograniczyli lub nie wyłączyli wspólności ustawowej. Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmiotyWięcej oMajątek osobisty a majątek wspólny małżonków[…]

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku /art. 567 kpc/. Przepisy o dziale spadku odsyłają natomiast do przepisów dotyczących zniesienia współwłasności /art. 688 kpc/. Tym samym podział majątku po rozwodzie może być dokonany według zasad ogólnych w następujący sposób: fizyczny podział rzeczy, przyWięcej oPodział majątku po rozwodzie – sposoby[…]

Podział majątku w postępowaniu o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa

Podział majątku w postępowaniu o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa

Zasadniczo podział majątku odbywa się w postępowaniu nieprocesowym. Wyjątkiem od tej zasady jest podział w toku sprawy o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. W świetle art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /który ma zastosowanie do separacji i unieważnienia małżeństwa/ na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątkuWięcej oPodział majątku w postępowaniu o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa[…]

Podział majątku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku?

Podział majątku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku?

Wniosek do sądu o podział majątku jest pismem inicjującym postępowanie. Zgodnie z procedurą sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Trzeba więc wyjaśnić jakie są opłaty w tym postępowaniu. Po pierwsze wskazać należy, iż opłata ta jest opłatą stałą, jej wysokość nie zależy więc od wartościWięcej oPodział majątku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku?[…]

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek do sądu jest pismem inicjującym postępowanie i w gruncie rzeczy jest najważniejszym pismem procesowym. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon wniosku o podział majątku byłych małżonków.     Miasto, dnia   Sąd Rejonowy w I Wydział Cywilny adres   Wnioskodawca: dane osobowe, w tym pesel, adres Uczestnik: dane osobowe, adres   Wartość przedmiotu sprawy: wartość majątku,Więcej oWniosek o podział majątku – wzór[…]

Podział majątku – do którego sądu złożyć wniosek?

Podział majątku – do którego sądu złożyć wniosek?

Właściwość sądu to podstawowa kwestia, którą trzeba przeanalizować podczas przygotowywania wniosku do sądu. Właściwość rzeczowa jest w przypadku podziału majątku oczywista. Nie kierujemy bowiem sprawy do sądu okręgowego /za wyjątkiem podziału w ramach sprawy o rozwód/. Właściwy do przeprowadzenia podziału majątku jest sąd rejonowy, bez względu na wartość przedmiotu sprawy. Nieco bardziej skomplikowana jest właściwośćWięcej oPodział majątku – do którego sądu złożyć wniosek?[…]

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Z podziałem majątku mamy do czynienia na przykład przy podziale majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków. Życzyłbym wszystkim, aby każdy podział odbywał się w sposób polubowny w drodze umowy. Niestety często zawezwanie do próby ugodowej nie przynosi skutku i konieczne jest postępowanie przed sądem.   Pismem inicjującym postępowanie sądowe jest wniosek. Wniosek kierujemy do właściwegoWięcej oPostępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek[…]

CLOSE
CLOSE