Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że wpis ten opisuje typowy ustrój majątkowy małżonków, czyli sytuację kiedy małżonkowie przez umowę nie rozszerzyli, nie ograniczyli lub nie wyłączyli wspólności ustawowej. Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmiotyWięcej oMajątek osobisty a majątek wspólny małżonków[…]

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku /art. 567 kpc/. Przepisy o dziale spadku odsyłają natomiast do przepisów dotyczących zniesienia współwłasności /art. 688 kpc/. Tym samym podział majątku po rozwodzie może być dokonany według zasad ogólnych w następujący sposób: fizyczny podział rzeczy, przyWięcej oPodział majątku po rozwodzie – sposoby[…]

Podział majątku w postępowaniu o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa

Podział majątku w postępowaniu o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa

Zasadniczo podział majątku odbywa się w postępowaniu nieprocesowym. Wyjątkiem od tej zasady jest podział w toku sprawy o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. W świetle art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /który ma zastosowanie do separacji i unieważnienia małżeństwa/ na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątkuWięcej oPodział majątku w postępowaniu o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa[…]

Podział majątku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku?

Podział majątku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku?

Wniosek do sądu o podział majątku jest pismem inicjującym postępowanie. Zgodnie z procedurą sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Trzeba więc wyjaśnić jakie są opłaty w tym postępowaniu. Po pierwsze wskazać należy, iż opłata ta jest opłatą stałą, jej wysokość nie zależy więc od wartościWięcej oPodział majątku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku?[…]

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek do sądu jest pismem inicjującym postępowanie i w gruncie rzeczy jest najważniejszym pismem procesowym. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon wniosku o podział majątku byłych małżonków.     Miasto, dnia   Sąd Rejonowy w I Wydział Cywilny adres   Wnioskodawca: dane osobowe, w tym pesel, adres Uczestnik: dane osobowe, adres   Wartość przedmiotu sprawy: wartość majątku,Więcej oWniosek o podział majątku – wzór[…]

Podział majątku – do którego sądu złożyć wniosek?

Podział majątku – do którego sądu złożyć wniosek?

Właściwość sądu to podstawowa kwestia, którą trzeba przeanalizować podczas przygotowywania wniosku do sądu. Właściwość rzeczowa jest w przypadku podziału majątku oczywista. Nie kierujemy bowiem sprawy do sądu okręgowego /za wyjątkiem podziału w ramach sprawy o rozwód/. Właściwy do przeprowadzenia podziału majątku jest sąd rejonowy, bez względu na wartość przedmiotu sprawy. Nieco bardziej skomplikowana jest właściwośćWięcej oPodział majątku – do którego sądu złożyć wniosek?[…]

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Z podziałem majątku mamy do czynienia na przykład przy podziale majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków. Życzyłbym wszystkim, aby każdy podział odbywał się w sposób polubowny w drodze umowy. Niestety często zawezwanie do próby ugodowej nie przynosi skutku i konieczne jest postępowanie przed sądem.   Pismem inicjującym postępowanie sądowe jest wniosek. Wniosek kierujemy do właściwegoWięcej oPostępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek[…]

CLOSE
CLOSE