Rozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?

Rozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?

W istocie sprawa rozwodowa charakteryzuje się pewnymi odrębnościami w stosunku do procesu opartego na zasadach ogólnych. Jednym z wyjątków jest to, iż w każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron /art. 432 kpc/. Ustawodawca uznał, że sąd orzekając rozwód musi mieć pełen obraz stanu faktycznego, wynikający z zeznań dwóch małżonków. MożeWięcej oRozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?[…]

Alimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?

Alimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego małżonka jest dużo bardziej złożonym postępowaniem, niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie. Wymaga ono wnikliwego postępowania dowodowego, co znacząco wydłuża sprawę. Czy mimo to warto domagać się takiego rozstrzygnięcia przed sądem? Często zdradzony małżonek domaga się takiego rozstrzygnięcia tylko dla samej zasady. WWięcej oAlimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?[…]

Wyrok – rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków

Wyrok – rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków

Zgodnie z art. 57 kro orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Podsumowując w sprawie rozwodowej sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia co do istoty: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy obu małżonków, rozwód z wyłącznej winyWięcej oWyrok – rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków[…]

Pozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?

Pozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?

Co do zasady ustawa wymaga od autora pozwu wskazania danych osobowych pozwanego, w tym adresu. Wymóg ten jest logiczny, albowiem sąd musi doręczyć stronie przeciwnej odpis pozwu, aby miała ona realne prawo do obrony. Bywa czasem jednak tak, że małżonkowie mimo faktycznego rozstania, nie sformalizowali rozwodu, a ich drogi rozeszły się do tego stopnia, żeWięcej oPozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?[…]

Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie. Dla jakości całego postępowania istotne jest, aby pismo to było dobrze przygotowane. Ważne jest poprawne ustalenie właściwości sądu, dobre sformułowanie żądania, wymienienie wszystkich wniosków, w tym wniosków dowodowych. Oczywiście pismo to powinno posiadać logiczne i spójne uzasadnienie. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon pozwu o rozwód bez orzekania winy małżonków.Więcej oPozew o rozwód – wzór[…]

Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie o rozwód kierujemy do sądu w formie pozwu. Na wstępie należy wskazać, iż powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne, sprawę więc kieruje zawsze jeden z małżonków. Przygotowanie pozwuWięcej oPozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania[…]

Rozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka

Rozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka

Jedną z przesłanek negatywnych do wydania wyroku rozwodowego jest narażenie dobra wspólnego małoletniego dziecka. Innymi słowy, nawet gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków /art. 56 § 2 kro/. Istotne jest to, że przesłanka ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący.Więcej oRozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka[…]

Rozwód – definicja i przesłanki

Rozwód – definicja i przesłanki

Polski ustawodawca promuje zasadę trwałości związku małżeńskiego zawierano na całe życie. Ustanie małżeństwa jeszcze za życia małżonków jest jednak możliwe właśnie poprzez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Przepis ten definiuje pozytywne przesłankiWięcej oRozwód – definicja i przesłanki[…]

Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Na potrzeby tego wpisu należy przypomnieć podstawowe obowiązki małżonków. Są to: obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Nadto przypomnieć trzeba, iż obowiązki te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nie mogą sobie ich zmieć w drodze jakiegoś porozumienia. Często pojawia się jednak pytanie, czy katalog tych obowiązkówWięcej oCzy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków[…]

Obowiązki małżeńskie cz. III – obowiązki w stosunku do rodziny

Obowiązki małżeńskie cz. III – obowiązki w stosunku do rodziny

Współdziałanie dla dobra rodziny jest jednym z elementarnych obowiązków małżonków. Ważne, iż realizacja tego obowiązku może polegać zarówno na uzyskiwaniu materialnych środków do życia rodziny, jak i na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego i pracy w tym gospodarstwie oraz wychowywaniu dzieci. Z art. 27 kro wynika, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił orazWięcej oObowiązki małżeńskie cz. III – obowiązki w stosunku do rodziny[…]

CLOSE
CLOSE